Σάββατο 24 Αυγούστου 2013

24 Αυγούστου, μνήμη του αγίου πατρός Κοσμά του Αιτωλού, του ισαποστόλου.

«ὅποιος πιστεύει τόν Χριστόν καί τόν λέγει Θεόν καί κάμνει τά πράγματά του, ὅπου λέγει τό ἅγιον Εὐαγγέλιον, ἐκεῖνος εἶναι καλότυχος καί τρισμακάριστος καί καμμίαν φοράν δέν θέλει ἐντροπιασθῆ,
καί διά τοῦτο πρέπει νά στερεώνετε σχολεῖα ῾Ελληνικά, νά φωτίζωνται οἱ ἄνθρωποι· 
διότι διαβάζοντας τά ῾Ελληνικά τά ηὗρα ὅπου λαμπρύνουν καί φωτίζουν τόν νοῦν τοῦ μαθητοῦ ἀνθρώπου, καθώς φωτίζει ὁ ἥλιος τήν γῆν, 
ὅταν εἶναι ξαστεριά καί βλέπουν τά μάτια μακρυά, ἔτσι βλέπει καί ὁ νοῦς τά μέλλοντα ·
ἀπεικάζουν ὅλα τά καλά καί τά κακά,φυλάγονται ἀπό κάθε λογῆς κακόν καί ἁμαρτίαν ·
διατί τό σχολεῖον ἀνοίγει τήν ἐκκλησίαν, μανθάνομεν τί εἶναι Θεός, τί εἶναι ἡ ῾Αγία Τριάς, τί εἶναι ἄγγελος, τί εἶναι ἡ ἀρετή, τί εἶναι οἱ δαίμονες, τί εἶναι ἡ κόλασις. 
Τά πάντα ἀπό τό σχολεῖον τά μανθάνομεν
Διά ταῦτα καί ἡμεῖς ἀδελφοί πρέπει νά μανθάνωμεν ῾Ελληνικά, ὅσον ἠμποροῦμεν,  
καί ἄν δέν ἐμάθαμεν οἱ πατέρες, νά σπουδάζωμεν τά παιδιά μας νά μανθάνουν ῾Ελληνικά, 
 διότι καί ἡ ᾿Εκκλησία μας εἶναι εἰς τήν ῾Ελληνικήν. 
Διά τοῦτο καί αἱ σκοτειναί δυνάμεις (παπισταί, σιωνισταί κλπ.) πολεμοῦν καί ὑπονομεύουν τήν ῾Ελληνικήν γλῶσσαν καί παιδείαν. »

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου