Τρίτη 4 Ιουλίου 2017

Υπουργείο Ημιμάθειας, Απαιδείας και Ανορθογραφίας...

Όταν οι ίδιες οι δομές του Υπουργείου (πρώην Εθνικής) Παιδείας είναι τραγικά ανορθόγραφες, τότε η ελπίδα έχει πια σβήσει.