Σάββατο 31 Αυγούστου 2013

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ «ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΕΣ»


AG.KOSMAS
(http://www.enromiosini.gr)
Παπαδημητρίου Απόστολος

Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός υπήρξε η πλέον λαμπρή μορφή του Γένους κατά την Τουρκοκρατία. Θα ανέμενε κάποιος να τιμάται η μνήμη του από την Πολιτεία κατά τρόπο λαμπρό και πανηγυρικό. Δυστυχώς όμως η τιμή περιορίζεται σ’ αυτή που του αποδίδει ο λαός δια μέσου της Εκκλησίας. Δεν είναι εντυπωσιακή η ολιγωρία της Πολιτείας, αν λάβουμε υπ’ όψη ότι αυτή δεν αξιώθηκε ακόμη να πραγματώσει το τάμα του Γένους.

Γιατί η Πολιτεία δια των πανεπιστημιακών και λοιπών εκπαιδευτικών κύκλων δεν τιμά τον άγιο Κοσμά; Η απάντηση είναι απλή: Ο άγιος αντιπροσωπεύει έναν χώρο, την Εκκλησία, τον οποίο η Πολιτεία αντιμάχεται συνεπικουρούμενη ακόμη και από πρόσωπα της ίδιας της Εκκλησίας! Η Πολιτεία είναι της Δύσης γέννημα, αφού αυτή τελικά προσέφερε την ελευθερία στη χώρα μας, και θρέμμα, αφού επέβαλε σ’ αυτήν τους θεσμούς της.

Ο άγιος Κοσμάς υπήρξε ο κατ’ εξοχήν φωτιστής των σκλαβωμένων! Ο ίδιος μήνες προ του μαρτυρικού του θανάτου κάνει τον απολογισμό του εκπαιδευτικού του έργου σε επιστολή του προς τον αδελφό του Χρύσανθο, δάσκαλο. «Έως τριάντα επαρχίας περιήλθον, δέκα σχολεία ελληνικά εποίησα, διακόσια δια κοινά Γράμματα, του Κυρίου συνεργούντος και τον λόγον μου βεβαιούντος δια τινών επακολουθησάντων σημείων πλην δόξα τω λέγοντι, η γαρ δύναμίς μου εν ασθενία τελειούται». Το έργο είναι θαυμαστό τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά και ασύγκριτο προς το αντίστοιχο του οποιουδήποτε άλλου δασκάλου του Γένους.

και του χρόνου, με το καλό...

Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013

Η προστασία των αδυνάτων κοινωνικών τάξεων στο "σκοταδιστικό Βυζάντιο"

«ἐξέδωσε Νεαρὰ μὲ τὴν ὁποία διέταζε τοὺς Δυνατοὺς νὰ ἐπιστρέψουν τὰ κτήματα στοὺς ἰδιοκτῆτες τους, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ὑποχρεωθῆ νὰ τὰ πωλήσουν κάτω ἀπὸ τὴν πίεση τῆς ἀνάγκης»


Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἰεροθέου

Καταναλωτικὴ κοινωνία καὶ καπιταλισμὸς συνδέονται μὲ τὴν προσπάθεια συσσώρευσης πλούτου καὶ ὑλικῶν ἀγαθῶν, ἀλλὰ καὶ ἀτομικῆς εὐημερίας. Ὅταν, ὅμως, μερικοὶ ἐπιτυγχάνουν νὰ συγκεντρώσουν πολλὰ ὑλικὰ ἀγαθά, αὐτὸ σημαίνει ὅτι κάποιοι ἄλλοι τὰ στεροῦνται. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν δημιουργεῖται ἡ κοινωνικὴ ἀδικία, οἱ ἄνθρωποι χωρίζονται σὲ πλούσιους καὶ πτωχούς. Βέβαια, τὸ «πνεῦμα τοῦ καταναλωτισμοῦ», ὡς ἐπιθυμία, ἐπίδειξη καὶ ἀπόλαυση, συνδέεται μὲ ὅλες τὶς κοινωνικὲς τάξεις τῶν ἀνθρώπων. Θὰ δοῦμε στὴν συνέχεια πὼς ἡ Ρωμαϊκὴ Χριστιανικὴ Αὐτοκρατορία (Βυζάντιο) ἀντιμετώπιζε τὰ προβλήματα ποὺ ἀνέκυπταν ἀπὸ τὴν κοινωνικὴ ἀδικία.

Ἡ Χριστιανικὴ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία μὲ ἕδρα τὴν Κωνσταντινούπολη, τὸ λεγόμενο Βυζάντιο, διακρινόταν γιὰ τὴν φιλανθρωπία της, γι’ αὐτὸ ἄντεξε χίλια χρόνια καὶ πολλοὶ μελετητὲς σπουδάζουν τὴν ζωὴ καὶ τὸν πολιτισμό, ἀλλὰ καὶ τὴν ὅλη ἐσωτερικὴ καὶ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τὴν ὁποία ἐξασκοῦσαν οἱ Αὐτοκράτορες. Ὅλα τὰ κοινωνικὰ θέματα καὶ γενικότερα ἡ πολιτική της εἶχαν ἐμποτισθῆ ἀπὸ τὴν Χριστιανικὴ διδασκαλία. Βέβαια, καὶ ἐκεῖ γίνονταν διάφορα λάθη, ἀφοῦ ἡ ἁμαρτία δὲν ἀπουσιάζει ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὶς κοινωνίες, ἀλλὰ εἶχαν ἕναν ὀρθὸ προσανατολισμό. Αὐτὸ φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ πὼς προσπαθοῦσαν οἱ Ρωμαῖοι-Βυζαντινοὶ νὰ ἐπιλύσουν διάφορα κοινωνικὰ προβλήματα.

Σάββατο 24 Αυγούστου 2013

24 Αυγούστου, μνήμη του αγίου πατρός Κοσμά του Αιτωλού, του ισαποστόλου.

«ὅποιος πιστεύει τόν Χριστόν καί τόν λέγει Θεόν καί κάμνει τά πράγματά του, ὅπου λέγει τό ἅγιον Εὐαγγέλιον, ἐκεῖνος εἶναι καλότυχος καί τρισμακάριστος καί καμμίαν φοράν δέν θέλει ἐντροπιασθῆ,
καί διά τοῦτο πρέπει νά στερεώνετε σχολεῖα ῾Ελληνικά, νά φωτίζωνται οἱ ἄνθρωποι· 
διότι διαβάζοντας τά ῾Ελληνικά τά ηὗρα ὅπου λαμπρύνουν καί φωτίζουν τόν νοῦν τοῦ μαθητοῦ ἀνθρώπου, καθώς φωτίζει ὁ ἥλιος τήν γῆν, 
ὅταν εἶναι ξαστεριά καί βλέπουν τά μάτια μακρυά, ἔτσι βλέπει καί ὁ νοῦς τά μέλλοντα ·
ἀπεικάζουν ὅλα τά καλά καί τά κακά,φυλάγονται ἀπό κάθε λογῆς κακόν καί ἁμαρτίαν ·
διατί τό σχολεῖον ἀνοίγει τήν ἐκκλησίαν, μανθάνομεν τί εἶναι Θεός, τί εἶναι ἡ ῾Αγία Τριάς, τί εἶναι ἄγγελος, τί εἶναι ἡ ἀρετή, τί εἶναι οἱ δαίμονες, τί εἶναι ἡ κόλασις. 
Τά πάντα ἀπό τό σχολεῖον τά μανθάνομεν
Διά ταῦτα καί ἡμεῖς ἀδελφοί πρέπει νά μανθάνωμεν ῾Ελληνικά, ὅσον ἠμποροῦμεν,  
καί ἄν δέν ἐμάθαμεν οἱ πατέρες, νά σπουδάζωμεν τά παιδιά μας νά μανθάνουν ῾Ελληνικά, 
 διότι καί ἡ ᾿Εκκλησία μας εἶναι εἰς τήν ῾Ελληνικήν. 
Διά τοῦτο καί αἱ σκοτειναί δυνάμεις (παπισταί, σιωνισταί κλπ.) πολεμοῦν καί ὑπονομεύουν τήν ῾Ελληνικήν γλῶσσαν καί παιδείαν. »

Τετάρτη 21 Αυγούστου 2013

Τρίτη 20 Αυγούστου 2013

Η Ευρωπαική Ένωση απαίτησε να αφαιρεθεί η απεικόνιση του Χριστού από κέρματα του ευρώ!

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε από την Ανδόρα να αλλάξει την εμφάνιση των κερμάτων του ευρώ, τα οποία κόβονται στο πριγκηπάτο, και να αφαιρέσει από αυτά την απεικόνιση του Ιησού Χριστού Παντοκράτορα, αντικαθιστώντας την με μία ουδέτερη απεικόνιση.

ΠΩΣ ΓΚΡΕΜΙΖΑΝ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΕΝΒΕΡ ΧΟΤΖΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ''Ναΐμ Φράσερι'' ΣΤΟ ΔΥΡΡΑΧΙΟ ΑΝΕΛΑΒΕ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΜΙΑ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΚΡΕΜΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ.

Συνέντευξη με τον αρχηγό του πρώτου Βυζαντινού κόμματος στη Μέση Ανατολή


Το Levant Party (Ελληνικά: Κόμμα της Εγγύς Ανατολής, Αράβικα: Mashreq Party) ξεκίνησε την δημιουργία του ως ένα γκρουπ νέων ανθρώπων με όραμα ένα καλύτερο αύριο.
Μόλις το 2012 αναγνωρίστηκε από την Κυβέρνηση του Λιβάνου και πλέον είναι και επίσημα καταχωρημένο κόμμα. Στο Λίβανο δια του συντάγματος οι Ελληνορθόδοξοι δικαιούνται 14 θέσεις στη Βουλή.
Μέχρι σήμερα αυτές οι θέσεις καλύπτονταν από Ελληνορθόδοξους μέσω διαφόρων κομμάτων που συνήθως δεν αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα της Ελληνορθόδοξης κοινότητας.
Αυτό γέννησε και την ανάγκη για ένα τέτοιο κόμμα. Ολες οι πληθυσμιακές ομάδες που αποτελούν το Λίβανο έχουν δικό τους κόμμα, όπως ακόμα και δικό τους τηλεοπτικό δίκτυο.
Τώρα πολλοί πολιτικοί και άλλοι Ελληνορθόδοξοι δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για να ενταχθούν στο νέο κόμμα από όλες τις μεριές της χώρας.
Εντύπωση προκαλεί ή ευρεία αποδοχή όλων των κομμάτων, πραγματοποιώντας συναντήσεις, όπως το ίδιο ισχύει και με τους πρέσβεις διαφόρων χωρών.

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: ΓΙΑ ΤΟ ΑΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

.
Το Άγιον Όρος, την τύχη την αγαθή είχα να το πρωταντικρίσω εγώ πετώντας μ' ένα ''Μιράζ 2000'' πάνω απ' τον Άθω πέρυσι τέτοιες μέρες.

Ήταν το δώρο των φρουρών του Αιγαίου, όπως έκτοτε αποκαλώ τους πιλότους της πολεμικής μας αεροπορίας, για τη γιορτή των αρχαγγέλων, τη δική τους, προς μία δημοσιογράφο που επιμένει να μετράει τις αναχαιτίσεις των απέναντι κι όχι τις παραβιάσεις τους...


Λέγω «τύχη αγαθή» κι ας με πουν μελοδραματική, όσοι δεν ένιωσαν το προνόμιο να αεροζυγιάζονται με τα σύννεφα. Να περιδιάβαιναν τις κατοικίες των αγγέλων. Να βλέπουν μ' όλα τα κύτταρα του φθαρτού σώματος τους, την προσευχή ως αύρα χαρμολύπης να εγκολπώνεται σκήτες και μοναστήρια, τις κατοικίες των εραστών μιας ταπεινότητας, που αντέχει χίλια χρόνια τώρα να υπερασπίζεται με πίστη κι αγάπη τους πολλούς και άπιστους.

Όταν διάβασα στις εφημερίδες πως δύο κοινοτικές κυρίες αξιωματούχοι βγήκαν να μας επιτιμήσουν που επιμένουμε στο Άβατον του «Περιβολιού της Παναγιάς» μας, ανάμεσα σε κάτι φληναφήματα περί ισότητας των δύο φύλων, διακρίσεις κι άλλα τέτοια εκ του πονηρού, όταν τα έργα απάδουν των μεγαλοστομιών, στην αρχή γέλασα. Ύστερα δημοσιογραφικών πονηρεύτηκα, ανησύχησα, για να οργιστώ εντέλει από το ενδεχόμενο να πρέπει να είμαι συνεχώς σε ...αγιορείτικη επιφυλακή.

H κρίση του 11ου αιώναΣτα τέλη του 10ου αιώνα και στις αρχές του 11ου αιώνα, χάρη στις κατακτήσεις του Νικηφόρου Φωκά, του Ιωάννη Τσιμισκή και του Βασίλειου του Β΄ η αυτοκρατορία γνώρισε μια περίοδο οικονομικής ευημερίας, εδαφικής επέκτασης και ανάπτυξης του εμπορίου. Όταν πέθανε ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος το 1025, τα ταμεία του κράτους ήταν γεμάτα χρυσάφι. Η εσωτερική ασφάλεια, η κυριαρχία στη θάλασσα, το εμπόριο με γειτονικούς λαούς και ιδιαίτερα με τους Ρώσους και τους Άραβες, η κατανίκηση των αντιπάλων είχαν εδραιώσει την ειρήνη και έφεραν την ανάπτυξη. 

Η οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη των πόλεων και ιδιαίτερα της Κωνσταντινούπολης θα προκαλέσει όπως είναι φυσικό κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές. Για πρώτη φορά επί Κωνσταντίνου Μονομάχου(1042-1055), οι αστοί της Πόλης μπορούν να γίνουν μέλη της Συγκλήτου, κάτι που μέχρι τότε αποτελούσε προνόμιο της παραδοσιακής αριστοκρατίας.

Παρασκευή 16 Αυγούστου 2013

Η Κυρά της Ρούμελης - Παναγία Προυσιώτισσα

"Ολόκληρος ο κοινωνικός ιστός της Ρωμηοσύνης, έχει υφανθεί γύρω από την σκέπη της Παναγίας. Είναι η προστάτις της ελληνικής οικογένειας. Στην Εκκλησία μας στέκεται Πλατυτέρα και μας ευλογεί. Μας προστατεύει μέσα στην ανοιχτή αγκαλιά της. Είναι η γέφυρα προς τους ουρανούς για όλους. Για το Έθνος των Ελλήνων υπήρξε πάντα η Στρατηγός, η Υπέρμαχος."

Πέμπτη 15 Αυγούστου 2013

Η Καρδιά του Αλέξανδρου Υψηλάντη στην Παναγία Σουμελά

Σήμερα εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εορτάζουν πολλά προσκυνήματα από την Τήνο, τη Λέσβο, την Αμοργό, την Νάξο, τη Νίσυρο, την Πάρο, την Κεφαλλονιά, το Βέρμιο μέχρι την Κύπρο και το Άγιο Όρος.
Η εικόνα της Παναγίας Σουμελά
Η εικόνα της Παναγίας Σουμελά

Σουμελά εκ του όρους
του εν Πόντω, Πανύμνητε
η αγία Εικών σου ώσπερ θείον κειμήλιον,
εις Βέρμιον μετήχθη ευλαβώς,
πηγάζουσα ημίν αγιασμόν
η προσπίπτοντες Παρθένε,
πανευσεβώς από ψυχής βοώμεν σοι
δόξα τη παρθενία σου, Αγνή,
δόξα τοις μεγαλείοις σου,
δόξα τη προς ημάς σου
χρηστότητι, Δέσποινα!

Φώτιος Κόντογλου………Παναγιά η χαρά των Χριστιανών

H πλατυτέρα των ουρανών Κόντογλου 1936

Ἡ Παναγία εἶναι τὸ πνευματικὸ στόλισμα τῆς ὀρθοδοξίας. Γιὰ μᾶς τοὺς Ἕλληνες εἶναι ἡ πονεμένη μητέρα, ἡ παρηγορήτρια κ᾿ ἡ προστάτρια, ποὺ μᾶς παραστέκεται σὲ κάθε περίσταση. Σὲ κάθε μέρος τῆς Ἑλλάδας εἶναι χτισμένες ἀμέτρητες ἐκκλησιὲς καὶ μοναστήρια, παλάτια αὐτηνῆς τῆς ταπεινῆς βασίλισσας, κι᾿ ἕνα σωρὸ ρημοκλήσια, μέσα στὰ βουνά, στοὺς κάμπους καὶ στὰ νησιά, μοσκοβολημένα ἀπὸ τὴν παρθενικὴ καὶ πνευματικὴ εὐωδία της. Μέσα στὸ καθένα ἀπ᾿ αὐτὰ βρίσκεται τὸ παληὸ καὶ σεβάσμιο εἰκόνισμά της μὲ τὸ μελαχροινὸ καὶ χρυσοκέρινο πρόσωπό της, ποὺ τὸ βρέχουνε ὁλοένα τὰ δάκρυα τοῦ βασανισμένου λαοῦ μας, γιατὶ δὲν ἔχουμε ἄλλη νὰ μᾶς βοηθήσει, παρεκτὸς ἀπὸ τὴν Παναγία, «ἄλλην γὰρ οὐκ ἔχομεν ἁμαρτωλοὶ πρὸς Θεὸν ἐν κινδύνοις καὶ θλίψεσιν ἀεὶ μεσιτείαν, οἱ κατακαμπτόμενοι ὑπὸ πταισμάτων πολλῶν». Τὸ κάλλος τῆς Παναγίας δὲν εἶναι κάλλος σαρκικό, ἀλλὰ πνευματικό, γιατὶ ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει ὁ πόνος κ᾿ ἡ ἁγιότητα, ὑπάρχει μονάχα κάλλος πνευματικό. Τὸ σαρκικὸ κάλλος φέρνει τὴ σαρκικὴ ἔξαψη, ἐνῶ τὸ πνευματικὸ κάλλος φέρνει κατυάνυξη, σεβασμὸ κι᾿ ἁγνὴ ἀγάπη. Αὐτὸ τὸ κάλλος ἔχει ἡ Παναγία. Κι᾿ αὐτὸ τὸ κάλλος εἶναι ἀποτυπωμένο στὰ ἑλληνικὰ εἰκονίσματά της ποὺ τὰ κάνανε ἄνθρωποι εὐσεβεῖς ὁποῦ νηστεύανε καὶ ψέλνανε καὶ βρισκόντανε σὲ συντριβὴ καρδίας καὶ σὲ πνευματικὴ καθαρότητα. Στὴν ὄψη τῆς Παναγίας ἔχει τυπωθεῖ αὐτὸ τὸ μυστικὸ κάλλος ποὺ τραβᾷ σὰν μαγνήτης τὶς εὐσεβεῖς ψυχὲς καὶ τὶς ἡσυχάζει καὶ τὶς παρηγορᾷ. Κι᾿ αὐτὴ ἡ πνευματικὴ εὐωδία εἶναι τὸ λεγόμενο Χαροποιὸν Πένθος (1) ποὺ μᾶς χαρίζει ἡ θρησκεία τοῦ Χριστοῦ, ἕνα βότανο ἄγνωστο στοὺς ἀνθρώπους ποὺ δὲν πήγανε κοντὰ σ᾿ αὐτὸν τὸν καλὸν ποιμένα. Τούτη τὴ χαροποιὰ λύπη τὴν ἔχουνε ὅλα ὅσα ἔκανε ἡ ὀρθόδοξη τέχνη, καὶ τὰ εὐωδιάζει σὰν σμύρνα καὶ σὰν ἀλόη, κἂν εἰκόνισμα εἶναι, κἂν ὑμνωδία, κἂν ψαλμωδία, κἂν χειρόγραφο, κἂν ἄμφια, κἂν λόγος, κἂν κίνημα, κἂν εὐλογία, κἂν χαιρετισμός, κἂν μοναστήρι, κἂν κελλὶ κἂν σκαλιστὸ ξύλο, κἂν κέντημα, κἂν καντήλι, κἂν ἀναλόγι, κἂν μανουάλι, ὅτι καὶ νἆναι ἁγιωτικό.

Τετάρτη 7 Αυγούστου 2013

B. Ξυδιάς: Θεωρήσεις του έρωτα. Από τον Πλάτωνα στον Αποστόλο Παύλο


Ο Βασίλης Ξυδιάς, συζητώντας με τον Πορφύριο Νταλιάνη και τον Γιώργο Ντόκο, εξετάζει τη σχέση μεταξύ του έρωτα και της αγάπης από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, εστιάζοντας κυρίως στη θεώρηση του Πλάτωνα και στη θεώρηση του Αποστόλου Παύλου, αλλά και στη νεώτερη μεταχριστιανική φόρτιση των ίδιων εννοιών.

Μια συζήτηση η οποία μεταδόθηκε από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος (89,5 των fm) μέσα στα πλαίσια της εκπομπής «Το τραπέζι της Κυριακής;», στις 26 Μαΐου 2013.

Η εικαστική κάλυψη της ηχογράφησης έγινε από το Αντίφωνο.

Κυριακή 4 Αυγούστου 2013

Εκμάθηση προγραμματισμού στο Σχολείο: πολυτέλεια ή πρόκληση;

Τι είναι ο προγραμματισμός των υπολογιστών; Μπορεί να διδαχθεί στην σχολική ηλικία; Τι πλεονεκτήματα έχει η εκμάθησή του; ... 
...γιατί η Πληροφορική (αντίθετα με ότι πιστεύουν γονείς, εκπαιδευτικοί και επιτελείς του Υπουργείου) δεν είναι μόνο "Word" και Facebook.

Σοκ και δέος! Ο Στουρνάρας παραιτήθηκε!


Γράφει ο μπρακατσούλας
(μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση εργασίας...)

Έκτακτη είδηση. 
Μόλις πληροφορήθηκαμε την παραίτησή του Υπουργού Οικονομικών.
Σάλος προκλήθηκε στου Μαξίμου από το γεγονός. Ο Πρωθυπουργός αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις επί του θέματος.
Έγκυρες πηγές λένε ότι ο Υπουργός οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας παραιτήθηκε επειδή δεν άντεξε συναισθηματικά , από τη συμμετοχή του στη καταστροφή του Ελληνικού λαού.
Σε λίγο αναμένεται επίσημο διάγγελμα από τον ίδιο.

Διάγγελμα Στουρνάρα:
Ελληνικέ λαέ, θέλω να σου μιλήσω σήμερα, όσο πιο ειλικρινά και υπεύθυνα μπορώ και να σου πω, ότι παραιτούμε επειδή δεν αντέχω άλλο να είμαι ανέντιμος απέναντι σου.
Σου είπα ψέμματα!

Σάββατο 3 Αυγούστου 2013

"Είμαι ρατσιστής": Μια εντυπωσίακή αντίδραση στην κατηγορία περί ρατσισμού

"Γεια σας. Με λένε Πολ Γουέστον και είμαι ρατσιστής. Ξέρω ότι είμαι ρατσιστής γιατί πολλοί άνθρωποι μου λένε ότι είμαι ρατσιστής"


Του Μάνου Ηλιάδη

Η καταγγελία κάποιου ως ρατσιστή, ιδιαίτερα στην χώρα μας, όπου οι αυτοαποκαλούμενοι «προοδευτικοί» την προσάπτουν εναντίον οποιουδήποτε έχει αντίθετη άποψη με την δική τους για πολλά θέματα, είναι ιδιαίτερα εύκολη υπόθεση. Από πλευράς προπαγανδιστικής τεχνικής, αυτό αποβλέπει στο να φέρει σε θέση σε άμυνας τον οποιονδήποτε αντίπαλο, να επηρεάσει το φρόνημά του για αντίσταση σε ένα θέμα και να τον παρουσιάσει στην κοινωνία ως ένα άτομο μειωμένου ηθικού κύρους.
Η προώθηση της τεχνικής αυτής, στο πλαίσιο κυρίως του προβλήματος των λαθρομεταναστών, έχει φτάσει στο σημείο να μη μπορεί να ανοίξει κανείς το στόμα του σε δημόσιο διάλογο, χωρίς να απολογηθεί εκ των προτέρων, με το γνωστό «δεν είμαι ρατσιστής, αλλά…». Μία πλασματική κατάσταση αλλάζει, όμως, όταν έρχεται σε προφανή αντίθεση με την πραγματικότητα. Και αυτό, εκτός από αρκετές άλλες χώρες, ισχύει σήμερα περισσότερο για την Αγγλία, την χώρα με την πλέον φιλική μεταναστευτική πολιτική, όπου η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Έτσι, εκτός από τις αρχές ασφαλείας που ασχολούνται όλο και πιο εντατικά με τα προβλήματα που τίθενται από την παρουσία πολυάριθμων μεταναστών, άρχισαν να ακούγονται και οι πρώτες έντονες διαμαρτυρίες από πολίτες και πολιτικούς. Μία χαρακτηριστική αντίδραση ήταν αυτή του αρχηγού τους αγγλικού Κόμματος Liberty, Πολ Γουέστον (Paul Weston), την οποία παραθέτουμε ως έχει (σε μετάφραση δική μας ενός ενδιαφέροντος βίντεο του lybio.net.).