Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013

ΝΕΟΤΑΞΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

τοῦ Ἀναστασίου Στάμου , Διευθυντοῦ ΕΠΑΛ Λευκάδος

Δὲν μᾶς φτάνει ὁ Οἰκονομικὸς πόλεμος ποὺ δέχεται σύσσωμος ὁ Ἑλληνισμός, ὑποχωρῶντας φεῦ ὁλοταχῶς καὶ συντεταγμένως μὲ ἀνοίκειες πολιτικὲς ἀποφάσεις καὶ πολλαπλὰ νομοθετικὰ διατάγματα εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων Πολιτῶν, ἡ Μάχη ἄναψε καὶ μὲ Ἰδεολογικὸ πόλεμο, ποὺ εἶναι ἡ χειρότερη μορφὴ πολέμου. Διότι χρειάζεται ἀφ' ἑνὸς βαθειὰ γνῶσι τοῦ ἑλληνικοῦ τρόπου νοεῖν καὶ πράττειν, ἀφ' ἑτέρου πανδερκὴ ἐπίγνωσι νὰ ἀναγνωρίζουμε τὰ ἐχθρικὰ ὅπλα καὶ μέσα «πυρός» γιὰ νὰ παίρνουμε τὰ ἀναγκαῖα ἀντίμετρα.

Πρὶν ἀπὸ δύο ἑβδομάδες (5-3-2013) καταιγισμὸς ἐγγράφων – ἀπὸ ἕξι διαφορετικὲς πηγές(!) – μᾶς ὑπεχρέωσε νὰ προβοῦμε σὲ ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν «σχολικὴ βία καὶ τὸν ἐκφοβισμό»… Μισαλλοδοξία, ξενοφοβία, ρατσισμό, φασισμό, σιωπή, φόβο, βία (ἀμάν-ἀμάν…), ὅλα τὰ ἀρνητικὰ αὐτὰφαντάσματα πρέπει νὰ τὰ ξορκίσουμε ὡς νέοι «καισαρόπαπες» μὲ ἄφθονο – ἐπιδοτούμενο γενναίως γιὰ νὰ δημιουργηθῇ – ὑλικὸ στὸ διαδίκτυο, γιὰ προβολὴ στὰ Σχολεῖα. «Πηγὲς» νὰ δῆτε, νὰ «ξεδιψάσετε»… Πρὶν ἀλέκτωρ ὅμως λαλήσῃ τρίς, νέο συναφὲς ἔγγραφο ἦλθε στὰ σχολεῖα: «21η Μαρτίου – Διεθνὴς ἡμέρα γιὰ τὴν ἐξάλειψη τῶν Φυλετικῶν Διακρίσεων καὶ
τοῦ Ρατσισμοῦ»! Ξέχασαν βέβαια τὸν «Ἀντισημιτισμό», ἀλλὰ μᾶλλον θὰ σκέφτηκαν ὅτι ὁ ὑπαρκτὸς Ἀνθελληνισμός τους ἔχει καὶ κάποια ὅρια. Τελικὰ οἱ διεθνεῖς «ἑορταστικὲς» αὐτὲς ἡμέρες τείνουν νὰ ξεπεράσουν σὲ ἀριθμό (καὶ ἀξία) τὶς ἐθνικές μας ἐπετείους…

Πασχίζουν παντοιοτρόπως νὰ νιώσῃ ὁ Ἕλληνας ΕΝΟΧΟΣ σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα. Γιὰ νὰ μὴν τολμᾷ νὰ ἐκφράσῃ κἄν στοιχειώδη ὑπὲρ τῶν συμφερόντων του ἄποψι, γιὰ νὰ μὴν σκεφθῇ κἄν νὰ παρατάξῃ πατριωτικὸ μέτωπο ἀντιστάσεως. Οἱ ἐπίσημες κομματικὲς δυνάμεις δυστυχῶς εἶναι γιὰ κλάματα, ἀφοῦ οἱ μὲν προσκύνησαν πασίδηλα τοὺς Παγκοσμιοποιητές (ΠΑ.ΣΟ.Κ-Ν.Δ), οἱ δὲ (τῆς Ἀριστερᾶς) κρατοῦν τὰ μπόσικα στὸ νεοταξικὸ μαντρί (μὴ καὶ στάξει σταγόνα πάνω σὲ «ταξικὸ ἀδελφό» τους), εὐθυγραμμιζόμενοι μὲ τὴν ἰδεολογικὴ τρομοκρατία ποὺ ἐξαπολύουν οἱ νεοταξίτες, τὴν ὁποία καὶ καταγγέλλουμε διὰ τοῦ παρὸντος σημειώματος. Βρῆκαν βεβαίως καὶ τὸν «μπαμπούλα» (τὴν Χ.Α), γιὰ νὰ πολεμοῦν ὅλοι μαζὶ τὸ σκιάχτρο, ἀντὶ τὸν ἀληθινὸ δαίμονα… Συστηματικὰ «βλέπουν» παντοῦ Ἀνισότητες, Διακρίσεις, Ἀποκλεισμοὺς καὶΣύνορα, ποὺ πρέπει νὰ ἀρθοῦν…

Μᾶς χρειάζεται ἐπειγόντως Πνευματικὴ Ἡγεσία, μὲ ἑλληνικὴ ἀγωνιστικὴ ψυχή. Ἕνας Δάσκαλος τοῦ Γένους (ὡς Ρήγας, Κοραῆς) ὀφείλει νὰ κοινωνήσῃ τὶς καρδιὲς τῶν νεοραγιάδων μὲ μάχιμο φρόνημα. Ἕνας φωτισμένος Παπᾶς (ὡς Παπαφλέσσας, Πατροκοσμᾶς) νὰ βρῇ πάλι τὸν «θάνατο» ἀγωνιζόμενος γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστι τὴν ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερία. Διότι πήξαμε ἀπὸ «Ρεπούσηδες» καὶ «Δραγῶνες», ἀπὸ συμβιβασμένα «Ἱερατεῖα» τῆς ἐξυφαινόμενης παν-θρησκείας. Δὲν πρέπει, λέγει ἡ πρώτη, νὰ διδάσκουμε τὰ Ἱστορικὰ Ὁλοκαυτώματα τῶν Ἑλλήνων («οἱ σκηνὲς βίας καὶ θανάτου εἶναι ἀντιπαιδαγωγικὲς καὶ ἐπικίνδυνες γιὰ τὸν ψυχισμὸ τῶν παιδιῶν», π.χ. Σμύρνη 1922), ἀλλὰ πρέπει νὰ διδάσκουμε ἀπὸ τὸ Νηπιαγωγεῖο τὸ ἑβραϊκὸ ὁλοκαύτωμα – τὸ ὁποῖο ἑορτάζουμε μάλιστα κάθε 27η Ἰανουαρίου σὲ ὅλα τὰ σχολεῖα μας. Ἀφαιρεῖται ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ Παναγία ἀπὸ τὰ Θρησκευτικά μας (νέο βιβλίο Β΄ Γυμνασίου), ἀλλὰ εἰσέρχεται ὁ Ἀλλὰχ κι ὁ Βούδδας… καὶ ὁ Χριστὸς στὸ Κοράνι!


Μὰ εἶναι ὅλοι οἱ Πολιτισμοὶ ἴδιοι; Εἶναι ὅλες οἱ Θρησκεῖες ἴδιες; Καὶ ὅμως, στὰ ἔγγραφα τοῦ Ὑπουργείου (ἀντεθνικῆς) Παιδείας ὠρύονται «νὰ μετασχηματίσουμε τὶς δράσεις καὶ τὸν προσανατολισμό μας – ἰδιαίτερα στὴν ὑποχρεωτικὴ ἐκπαίδευσι(!) – μέσα στὸ σύγχρονο πολυπολιτισμικὸ πλαίσιο»… Τὶ σημαίνει «πολυπολιτισμός» κύριοι; Καὶ ποῦ πῆγε ὁ τηλαυγὴς παγκόσμιος Ἑλληνικὸς Πολιτισμός μας …ἀπὸ τὸ ΥΠ(Ε)ΠΘ καὶ μετά; Τὶ λέγει τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὸν σκοπὸ τῆς Ἐκπαιδεύσεως, κύριοι ἁρμόδιοι τοῦ ΥΠΔΒΜΘ ἤ ΥΠΑΙΠΘΑ; Πῶς συμβιβάζεται ἡ πολιτικὴ αὐτὴ ἐντολὴ μὲ τὴν συνταγματικὴ ἐπιταγή (ἄρθρο 16 §2) ἀναπτύξεως ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνειδήσεως στὰ Ἑλληνόπουλα; Μήπως ἀλλάξαμε Σύνταγμα καὶ δὲν τὸ μάθαμε; Δὲν δώσαμε ὅρκο νὰ τὸ τηροῦμε; Ποιὸς δημόσιος λειτουργὸς εἶναι λοιπὸν ὁ ἐπίορκοςσήμερα;


Γιὰ νὰ δῆτε τί ὁραματίζονται οἱ νεο-γενίτσαροι: «Ἡ Ἑλλάδα ἔχει ὅλα τὰ χαρακτηριστικὰ μιᾶς «Πολυπολιτισμικῆς» κοινωνίας! Ὅλα τὰ δημόσια Σχολεῖα θὰ εἶναι «δυνάμει διαπολιτισμικά»! Πρέπει νὰ ὑπερβοῦμε τὸν «μονοπολιτισμικό (!) καὶ μονογλωσσικό»(!) χαρακτῆρα τῆς παραδοσιακῆς μορφῆς ἐκπαίδευσης!.. Ἔχει μαθητὲς γηγενεῖς καὶ ἀλλόγλωσσους! Διδασκαλία τῆς μητρικῆς γλώσσας τῶν μαθητῶν. Διδασκαλία Ἱστορίας καὶ Γλώσσας τῆςΧώρας προέλευσης». Ἀνάδειξη Ἐκπαιδευτικῶν ἀπὸ τὸ σῶμα τῶν ἴδιων τῶν μεταναστῶν! (δημοσίευμα Πανελλήνιας Ἕνωσης Σχολικῶν Συμβούλων, 2009);


Ἄλλη τοιαύτη πάλι λέγει ὅτι: «Τὸ ἐθνοκεντρικὸ σχολεῖο, εἶναι σχολεῖο τοῦ ἀπομονωτισμοῦ, ἐμποδίζει τὴ συνύπαρξη τῶν διαφορῶν κάθε εἴδους. Εἶναι σχολεῖο σὲ ὅλα δογματικό (!) Ἀξιολογεῖ τοὺς λαοὺς καὶ πολιτισμοὺς μὲ βάση τὸ αὐθαίρετο στερεότυπο τοῦ ρατσισμοῦ…» (Θ.Δραγῶνα, ἐφημ. «Αὐγή», 2010, ὅταν ἦταν εἰδικὴ γραμματέας τοῦ Ὑπουργείου μας). Εἶναι ἀπίστευτο... Τί σχολεῖο εἴχαμε μέχρι τώρα καὶ δὲν τὸ ξέραμε;! Ἀπομονωτικό, δογματικό, ρατσιστικό!; Ἀλλά, τὰ Στερεότυπα αὐτὰ κυρίες μου, εἶναι ὅλα μέσα στὸν ἄρρωστο ἐγκέφαλό σας. Ὅπου ἀκοῦτε πλέον, «ρατσισμός, ξενοφοβία, μισαλλοδοξία, διακρίσεις, ἀνοχή, πολυπολιτισμός», εἶναι ὅλα δικές τους «ἐφευρέσεις». Αὐτὰ εἶναι τὰ στερεότυπα τῶν ἐθνομηδενιστῶν, ἡ ξύλινη γλῶσσα τῶν Παγκοσμιοποιητῶν…


Πεδίο δράσεως τῶν νεοταξιτῶν δὲν εἶναι μόνον ἡ Κοινωνία λοιπόν, ἀλλὰ καὶ τὰ Σχολεῖα. Ἡ ἐπέλασις τῆς νεοταξικῆς προπαγάνδας στὰ Σχολεῖα, μέσα σ' αὐτὴν τὴν κιβωτὸ διαμορφώσεως τῶν νέων Ἑλλήνων, μέσα στὴν θερμοκοιτίδα τῆς ἐλπίδος τοῦ Γένους, ἔχει καταρτισθῆ βάσει «ντιρεκτίβας» (διὰ στόματος τοῦ ἀμερικανοεβραίου Κίσσινγκερ): «strike Greek Language, Religion, Culture, History – eliminate progress, stop domination», δηλαδή, χτυπῆστε τοὺς Ἕλληνες στὴν Γλῶσσα, στὴν Θρησκεία, στὸν Πολιτισμό, στὴν Ἱστορία – ἐξαφανίστε τὴν Πρόοδό τους, σταματῆστε τὴν Κυριαρχία τους (ὁλόκληρο τὸ ἀγγλικὸ κείμενο δημοσιευμένο στὴν ἐφημερίδα «Turkish Daily», 17/02/1997, γιὰ τοὺς …δύσπιστους). Ὑπάρχει κανεὶς ποὺ θὰ ἀμφισβητήσῃ σήμερα εἴτε τὸ κείμενο αὐτὸ εἴτε τὸ ἀποτέλεσμά του; (Περισσότερα στοιχεῖα στὸ νέο ὑπὸ ἔκδοσιν βιβλίο μου «Ἑλληνικὴ Παιδεία καὶ Ἐκπαίδευσις «αὐτοκτονίας»).


«Καλοῦμε τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς καὶ τοὺς μαθητές, γράφει τὸ τελευταῖο ἔγγραφο – ὑπογεγραμμένο φεῦ ἀπὸ τὸν Ὑφυπουργὸ Παιδείας μας – καθημερινὰ νὰ σχεδιάζουν καὶ νὰ ὑλοποιοῦν ἐκπαιδευτικὲς δράσεις προωθῶντας τὴν ἐπίσημηἐκπαιδευτικὴ πολιτικὴ τῆς χώρας… ἀποκρούοντας κάθε ρατσιστικὴπρόκληση»! Τὸ ποιὸς ὑπαγορεύει αὐτὴν τὴν πολιτικὴ δὲν ἀναφέρει φυσικά, ἀλλὰ ἐλπίζω νὰ καταλάβατε, ὅπως καὶ περὶ ποίας «πολιτικῆς» πρόκειται…

ΑΝΤΙΜΕΤΡΟΝ: Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ

Τὴν Παρασκευὴ 22 Μαρτίου, κατὰ τὴν σχολικὴ ἑορτὴ τοῦ ΕΠΑΛ Λευκάδας ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς Ἐθνεγερσίας, θὰ τιμηθῇ ὁ ἀπόφοιτος τοῦ Τεχνικοῦ Λυκείου Λευκάδας Μενέλαος Ζακυνθινὸς διὰ τὴν ἔκδοση ποιητικῆς του συλλογῆς.

Τὸ Σάββατο 23 Μαρτίου, ὥρα 18.30΄ στὸ Ξενοδοχεῖο «ΙΟΝΙΟΝ ΣΤΑΡ», θὰ παρουσιαστῇ τὸ ἐν λόγῳ ἐπίκαιρο ὅσο καὶ διαχρονικὸ καὶ ἐθνωφελὲς βιβλίο «Βιο-πορίσματα», μὲ προβολὴ εἰκόνων καὶ κειμένων, ἀπὸ τὸν συγγραφέα διευθυντὴ τοῦ ΕΠΑΛ Ἀναστάσιο Στάμου.


Ἰδοὺ ἀποσπάσματα ὡς δεῖγμα γραφῆς τοῦ νέου Λευκαδίτη ποιητοῦ:

«Κράτα με μάνα γῆ στὴν ἀγκαλιά σου,
μὴν τοὺς ἀφήσεις νὰ μὲ πάρουν ἀπὸ σένα,
φτάνουν τὰ τόσα μάρμαρα σπασμένα,
ὥς πότε οἱ βέβηλοι θὰ συντρίβουν τὰ παιδιά σου;
Κρύψε με μάνα γῆ στὰ ἔγκατά σου,
εἶναι τὸ χῶμα σου ἱερὸ ποὺ μὲ σκεπάζει,
κι ἄν τῶν κιόνων μου τὸ χρῶμα ξεθωριάζει,
διόλου μὴ νοιάζεσαι καὶ κράτα με κοντά σου.
Ξέρω πὼς μέσα σου δὲν θὲς ἄλλο νὰ μ' ἔχεις,
στὸ φῶς τοῦ ἥλιου θὲ νὰ βγῶ νὰ καμαρώσω,
μὲ μιᾶς περίτρανο ἀνάστημα νὰ ὀρθώσω,
κι ἐσὺ τριγύρω μὲ ἀνθοὺς νὰ μὲ στολίσεις…

(«Παράκληση ἑνὸς ναοῦ»)


Αὐτὴ τὴ γῆ ποὺ ἐσὺ πατᾶς, ἄντρες τρανοὶ πατῆσαν!
Τὴ γνώση καὶ τὸ αἷμα τους δῶσαν στὴ χώρα ἐτούτη!
Ἄν ἔχεις αἷμα ἑλληνικὸ καιρὸς νὰ τὸ ἀποδείξεις!
Γιατὶ ὁ χρόνος στέρεψε καὶ οἱ ψυχὲς πενθοῦνε,
καὶ τῶν πατέρων σου οἱ μορφὲς δικαίωση προσμένουν!

(«Ἄν ἔχεις»)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου