Κυριακή 8 Ιουλίου 2012

Όταν ο φαρισαϊσμός κάποιων "Ανεξαρτήτων" Αρχών ποιεί δυσφήμιση για τον φαρισαϊσμό...

« ...η στάση σας δείχνει ότι η ανεξαρτησία σας τελειώνει εκεί που αρχίζει η ασυδοσία του πολιτικού συστήματος...» 
 του Σωτήρη Καλαμίτση


Κυρία ανεξάρτητη Συνήγορε του Πολίτη...

Εν πρώτοις σημειώνω ότι δεν έχω συγκρατήσει το όνομά σας, μολονότι κατέχετε τη θέση σας από τότε που ο προκάτοχός σας την εγκατέλειψε για να εκλεγεί Δήμαρχος Αθηναίων, όπερ και επέτυχε την 14.11.2010 δίνοντας και αυτός με τη νίκη του ένα ρουφηχτό φιλί...
ζωής στο Μνημόνιο Ι. Ούτε εκείνου το όνομα εγνώριζα, μέχρι που τον παρουσίασε ο ΓΑΠ στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της κυβέρνησης της 04.10.2009, μολονότι όφειλε να μου είναι απολύτως γνωστό, αφού ο νόμος ορίζει ότι «Ως Συνήγορος του Πολίτη και Βοηθοί Συνήγοροι επιλέγονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, που διαθέτουν υψηλή επιστημονική κατάρτιση και απολαύουν ευρείας κοινωνικής αποδοχής» [άρθρο 2§1 ν. 2477/1997].

Αντιλαμβάνεσθε ότι αφού αγνοώ ακόμη και σήμερα το όνομά σας, δεν μπορώ να πω αν διαθέτετε εγνωσμένο κύρος και υψηλή επιστημονική κατάρτιση.
Μπορώ, όμως, να πω ότι δεν απολαύετε ευρείας κοινωνικής αποδοχής, αφού είσθε παντελώς άγνωστη πέρα από τον κύκλο των υψηλών κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων και παραγόντων, τα οποία ασφαλώς και δεν είχε κατά νουν ο νομοθέτης όταν έκανε λόγο για «ευρεία κοινωνική αποδοχή».


Από τη θέση σας υποχρεούσθε να εκτελείτε μία και μοναδική αποστολή, «τη διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και των δημοσίων υπηρεσιών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, … για την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας» μη υποκείμενη «σε έλεγχο από κυβερνητικό όργανο ή διοικητική αρχή» [άρθρο 1 ν. 2477/1997]. Μία θέση, από την οποία δεν μπορείτε να παυθείτε παρά μόνον «ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου και προηγούμενη γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, για ανικανότητα εκτέλεσης των καθηκόντων [σας] λόγω νόσου ή αναπηρίας σωματικής ή πνευματικής» [άρθρο 2 ν. 2477/1997]. Μόνον δηλαδή λόγω βαρύτατης ασθενείας σας που δεν επιτρέπει εξ αντικειμένου την από μέρους σας εκτέλεση των καθηκόντων σας, είναι δυνατή η απομάκρυνσή σας, πράγμα που σημαίνει ότι στην ουσία κινείσθε στο απυρόβλητο.

Η αποστολή σας άπτεται θεμάτων που «ανάγονται στις υπηρεσίες α) του Δημοσίου, β) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α` και β` βαθμίδας, γ) των λοιπών νομικών προσώπων

δημοσίου δικαίου και δ) των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας που απασχολούνται με: i) τη διΰλιση και διανομή ύδατος, την αποχέτευση και απαγωγή ακάθαρτων υδάτων και λυμάτων. ii) τη διανομή ηλεκτρικού ρεύματος και καυσίμου αερίου, iii) τη μεταφορά προσώπων και αγαθών από την ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα και iv) τις τηλεπικοινωνίες και τα ταχυδρομεία». Από την αρμοδιότητά σας εκφεύγουν «οι υπουργοί και υφυπουργοί ως προς τις πράξεις που ανάγονται στη διαχείριση της πολιτικής λειτουργίας, τα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι δικαστικές αρχές, οι στρατιωτικές υπηρεσίες ως προς τα θέματα που αφορούν την εθνική άμυνα και ασφάλεια, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών για δραστηριότητες που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή στις διεθνείς σχέσεις της χώρας, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές ως προς την κύρια λειτουργία τους» [άρθρο 3 ν. 2477/1997]. Επιλαμβάνεσθε δε θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές σας «ύστερα από ενυπόγραφη αναφορά κάθε άμεσα ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου ή ενώσεως προσώπων. Επίσης, δύνα[σθε] να επιληφθεί[τε] αυτεπαγγέλτως υποθέσεων που έχουν προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης» [άρθρο 4 ν. 2477/1997] .

Με βάση αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, λοιπόν, έχετε υποχρέωση να επιλαμβάνεσθε οποιουδήποτε θέματος της αρμοδιότητός σας κατόπιν επωνύμου αναφοράς. Αν δεν υπάρχει τέτοια αναφορά, δεν έχετε την παραμικρή υποχρέωση να δράσετε, ακόμη και για θέμα που άπτεται της αρμοδιότητος σας και του οποίου έχετε λάβει γνώση άλλοθεν και με οποιονδήποτε τρόπο. Σας παρέχει, όμως, ο νόμος τη δυνατότητα να επιληφθείτε οποιουδήποτε θέματος και χωρίς αναφορά ή καταγγελία, αρκεί το θέμα να έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης.

Κάνοντας χρήση αυτής της ευχέρειας, προφανώς, ενδεχομένως όμως και κατόπιν καταγγελιών και αναφορών των διάφορων οργανώσεων που ξεπήδησαν ευθύς ως εμφανίσθηκαν στη χώρα μας οι πρώτοι λαθρομετανάστες, αναφερθήκατε σε ρατσιστικές εκδηλώσεις ακραίων οργανώσεων εις βάρος μεταναστών και καταγγείλατε το φαινόμενο του ρατσισμού. Αφορμή για την παρέμβασή σας αυτή αποτέλεσε εκδήλωση στη Νίκαια των λεγόμενων «δημοκρατικών και προοδευτικών» δυνάμεων με στόχο την απομάκρυνση από εκεί των γραφείων της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ», ενός κοινοβουλευτικού κόμματος, δηλαδή.

Ανεξαρτήτως του αν επελήφθητε του εν λόγω θέματος κατόπιν καταγγελίας ή αυτεπαγγέλτως, θα έλεγα ότι το θέμα είναι από εκείνα που προκαλούν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Δεν θα σχολιάσω, βέβαια, επί του παρόντος τη θέση σας επί του ζητήματος, η οποία σταθερά μεροληπτεί υπέρ των αλλοδαπών άνευ διακρίσεως παραγνωρίζοντας τα δικαιώματα των ημεδαπών και προ πάντων των αυτοχθόνων. Θα σας ρωτήσω, όμως, γιατί μέχρι τώρα δεν παρενέβητε αυτεπαγγέλτως στα ακόλουθα θέματα, τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων σας και αποτελούν κατά την ταπεινή μου άποψη «υποθέσεις που έχουν προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης»:

- Τί έχετε κάνει για τις δεκάδες χιλιάδες των αστέγων;
- Τί έχετε κάνει για το πρωτοφανές και τραγικό φαινόμενο των 3000 αυτόχειρων;
- Τί έχετε κάνει για το 1,2 εκ των ανέργων;
- Τί έχετε κάνει για τους μαθητές, στους οποίους διετίθεντο τα σχολικά βιβλία φωτοτυπημένα;
- Τί έχετε κάνει για τις 400.000 των υποσιτιζόμενων μαθητών;
- Τι έχετε κάνει για το κούρεμα των αποθεματικών των Πανεπιστημίων και των νοσοκομείων;
- Τί έχετε κάνει για την απειλή διακοπής τής ηλεκτροδότησης, αν δεν πληρωθεί το χαράτσι Βενιζέλου;
- Tί κάνατε όταν διαπιστώσατε μαζί με ολόκληρο τον ανήμπορο ελληνικό λαό ότι οι ασφαλισμένοι, μεταξύ των οποίων πολλοί καρκινοπαθείς, αδυνατούσαν να προμηθευθούν τα φάρμακά τους, επειδή το κράτος κούρεψε τα αποθεματικά των Ταμείων που αδυνατούν με τη σειρά τους να πληρώνουν τους φαρμακοποιούς;
- Τί κάνατε όταν πληροφορηθήκατε ότι Έλληνες επιχειρηματίες ευδοκιμούν σε χώρες των Βαλκανίων, όπου έχουν δημιουργήσει 100.000 εργασίας τη στιγμή που οι θέσεις εργασίας μειώνονται στην Ελλάδα με ρυθμό 50.000 τον μήνα;
- Τι κάνατε τότε που οι ταξιτζήδες και οι φορτηγατζήδες απείχαν επί ημέρες από την εργασία τους;
- Τί κάνατε μόλις πληροφορηθήκατε ότι πετσοκόβονται ακόμη και πενιχρές συντάξεις για να γεμίζουν οι πίθοι των Δαναΐδων εκατοντάδων ΜΚΟ με περίεργο αντικείμενο/αποστολή;
- Τί έχετε κάνει για την απελευθέρωση των ακτών από όλους εκείνους, μεταξύ των οποίων και η μαμά του ΓΑΠατου, που περιορίζουν την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σ’ αυτές;
- Τι έχετε κάνει για το απαράδεκτο φαινόμενο του παραεμπορίου από λαθρομετανάστες μπροστά στα καταστήματα νομοταγών εμπόρων που πληρώνουν φόρους, τέλη και εισφορές για να βλέπουν τον κύκλο εργασιών τους διαρκώς συρρικνούμενο εξ αιτίας αυτού του ιδιότυπου αθέμιτου ανταγωνισμού;
- Τι έχετε κάνει για την ανακατάληψη των πόλεων από τους αυτόχθονες, όπως διεκήρυξε προεκλογικώς ο νυν πρωθυπουργός κ. Σαμαράς;
- Τί κάνατε όταν τα ΜΑΤ ψέκαζαν με χημικά τους αγανακτισμένους στην πλατεία Συντάγματος και παρακώλυαν την πρόσβαση ασθενοφόρων, ιατρών και φαρμακοποιών που έσπευδαν να δώσουν βοήθεια σε 700 περίπου άτομα που την είχαν ανάγκη και ήταν τεχνηέντως εγκλωβισμένα στο σταθμό του ΜΕΤΡΟ; 

Όλα αυτά εντελώς ενδεικτικά κυρία Συνήγορε. Και μη μου πείτε ότι πρόκειται για θέματα που άπτονται του κυβερνητικού έργου και της από μέρους της κυβερνήσεως «διαχειρίσεως της πολιτικής λειτουργίας», εξ ου και δεν μπορείτε να επέμβετε. Αν το πείτε, θα αντείπω ότι και το θέμα της ρατσιστικής ή μη βίας άπτεται ευθέως του κυβερνητικού έργου, εξ ου και δεν ενομιμοποιείσθε να εκφράσετε ως θεσμικό όργανο την απέχθειά σας προς τη βία κατά αλλοδαπών. Προ πάντων δεν ενομιμοποιείσθε να το πράξετε όταν γνωρίζατε ότι το αίτημα των διαδηλωτών που υπέστησαν τη βία [έτσι είναι άραγε;] ήταν να κλείσουν σε ορισμένη περιοχή τα γραφεία ενός ελληνικού κοινοβουλευτικού κόμματος. Δεν έτυχε να ακούσετε τη λαϊκή ρήση «ήλθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα»;
Εν ολίγοις κυρία Συνήγορε, η στάση σας δείχνει ότι η ανεξαρτησία σας τελειώνει εκεί που αρχίζει η ασυδοσία του πολιτικού συστήματος, πράγμα αντίθετο με τον νόμο. Αν έχετε αποδεχθεί κάτι τέτοιο, δεν πληροίτε τους όρους παραμονής στη θέση αυτή, διότι νοσείτε πνευματικώς σε βαθμό που δεν σας επιτρέπει να ασκείτε τα καθήκοντά σας.

Σωτήριος Καλαμίτσης

1 σχόλιο:

  1. Από προσωπική πείρα, να σας πω ότι ανώτερος παράγοντας του Συνηγόρου του παιδιού, σε κατ ιδίαν συζήτηση παραδέχεται με εκπληκτικό τρόπο ότι όχι μόνον ΔΕΝ είναι ανεξάρτητη αρχή ο "Συνήγορος του Πολίτη", αλλά ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε μπροστά την αληθινή εξουσία που την κρίνει ως "ανελέητη".

    "Παιδιά έχεις;" ήταν μια αποστροφή στο λόγο του προς εμένα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή