Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ για Σταύρο Ζουμπουλάκη, «Χρυσή Αυγή και Εκκλησία»

«...συνοδική ἀπόφασις στηρίξεως οἱουδήποτε κόμματος δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπάρξει διότι αὐτό θά ἀπομείωνε τήν αὐτοσυνειδησία Της ὡς ὅλου καί ὡς κοινωνίας Θεοῦ καί ἀνθρωπότητος.»


᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 8ῃ Φεβρουαρίου 2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Ὁ Ἐλλογιμώτατος κ. Σταῦρος Ζουμπουλάκης μετά τήν ἀποχώρησή του ἀπό τό ἐξαίρετο λογοτεχνικό περιοδικό «ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ» ἐπιχειρεῖ νά διατηρηθῆ στήν ἐπικαιρότητα μέ τήν κυκλοφόρηση ἑνός πονηματίου πού τό ἐπιγράφει «Χρυσή Αὐγή καί Ἐκκλησία» ἀπό τίς ἐκδόσεις ΠΟΛΙΣ καί μέ τό ὁποῖο ἐπαναφέρει παλαιότερα ἄρθρα του.
Στήν ἐκδοτική του αὐτή προσπάθεια μοῦ κάνει τήν ἰδιαιτάτην τιμήν νά μέ περιλαμβάνει χαρακτηρίζοντάς με ὡς «Ἑλληνορθόδοξο φονταμενταλιστή» πού διαθέτω «μανιχαϊστική σκέψη» πού θεωρῶ «τήν Δύση συλλήβδην αἱρετική καί τήν Ἀνατολή ὡς ὀρθοτομή (sic) τῆς ἀλήθειας», πού ἐπιδίδομαι σέ «συνωμοσιολογικό ἀντισημιτισμό» πού «ἀρνοῦμαι κάθε ἀνανέωση καί ἀλλαγή» πού ἔχω «ἀκαμψία ἐπί τῆς σεξουαλικῆς ἠθικῆς» καί πού πάσχω ἀπό «ὁμοφοβία» (Τό Βῆμα τῆς Κυριακῆς 3/2/2013, Συνέντευξη πρόσωπο πρός πρόσωπο).
Πρέπει νά τονίσω ὅτι δέν ἔχω τήν χαρά νά γνωρίζω τόν κ. Ζουμπουλάκη, τόν ὁποῖο ἅπαξ παρηκολούθησα ὁμιλοῦντα στήν ἐκδήλωση τοῦ περιοδικοῦ ΣΥΝΑΞΗ μέ θέμα «Ἀναστοχασμός σχέσεων Ἐκκλησίας – Πολιτείας» κατά τήν ὁποίαν ὑπέβαλε τήν «βαρύγδουπον» πρότασιν τῆς καταργήσεως τῶν ἄρθρων τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος περί κακοβούλου βλασφημίας τῶν θείων. Ἐπί τῶν ἀνωτέρω ἐπάγομαι τά κάτωθι:

1. Ὁ τίτλος τοῦ πονηματίου «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ & ΕΚΚΛΗΣΙΑ» εἶναι ὄχι μόνον ἀπαράδεκτος ἀλλά καί ἐξαιρετικά ἐπικίνδυνος διότι ἐπιχειρεῖ τό ὅλον πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία νά τό παρουσιάσει ὡς μέρος πού εἶναι ἡ συγκεκριμένη κομματική προσπάθεια.
Ἡ ἀντικειμενικότης τοῦ κ. Ζουμπουλάκη ἀποδεικνύεται πασιδήλως ἀπό τό γεγονός ὅτι ὡς Ἐκκλησία ἐμφανίζει τόν Σεβ. Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιο, τόν Σεβ. Δρυϊνουπόλεως κ. Ἀνδρέα καί τήν ἐλαχιστότητά μου νά φερόμεθα συντεταγμένοι μέ τό κόμμα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καί ἀποσιωπᾶ πλήρως ἑτέρους Σεβ. Μητροπολίτας, οἱ ὁποῖοι δημοσίᾳ ἔχουν καταφερθῆ κατά τοῦ ἐντός τοῦ δημοκρατικοῦ μας πολιτεύματος λειτουργοῦντος συγκεκριμένου πολιτικοῦ σχηματισμοῦ.
Ἡ Ἐκκλησία ὅμως ἐκφράζεται συνοδικῶς καί σχετική συνοδική ἀπόφασις στηρίξεως οἱουδήποτε κόμματος δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπάρξει διότι αὐτό θά ἀπομείωνε τήν αὐτοσυνειδησία Της ὡς ὅλου καί ὡς κοινωνίας Θεοῦ καί ἀνθρωπότητος.

2. Ἡ δῆθεν ἐμπλοκή μου μέ τόν συγκεκριμένο πολιτικό χῶρο ἀποδεικνύεται κατά τόν κ. Ζουμπουλάκη, πού ὁμολογεῖ μέν ὅτι δέν ἔχω ποτέ ἐκφρασθῆ ὑπέρ αὐτοῦ ἀπό τό γεγονός, ὅτι σέ ἕναν δημόσιο χῶρο ἑνός Ἀστυνομικοῦ Τμήματος ὅπου ἡ πρόσβασις εἶναι ἐλευθέρα ἐπιτελῶν ἔννομο δικαίωμά μου ὡς πολίτης, τοῦ ὁποίου ἐξυβρίζετο κακοβούλως ἡ θρησκευτική του συνείδησις ἐδέχθην τήν αὐτόκλητη δήλωσι συμπαραστάσεως τεσσάρων ἐκλεγμένων μελῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου. Δηλαδή κατά τόν κ. Ζουμπουλάκη ἡ ἔννομος ἐνέργειά μου ὑποβολῆς μηνύσεως γιά κακόβουλη βλασφημία τῶν θείων ἀποτελεῖ κομματική πολιτική ἐκδήλωση συμπαράστασης στόν συγκεκριμένο πολιτικό σχηματισμό. 

3. Γιά νά ξεκαθαρίσω καί πάλι τή θέσι μου, ὁ συγκεκριμένος πολιτικός σχηματισμός προβάλλει καί καλῶς προβάλλει τόν ἐθνικισμό ὡς ἀγάπη στήν πατρίδα μέσα σέ ἕνα ἐθνικομηδενιστικό καί κακῶς ἐννοούμενο πολυπολιτισμικό περιβάλλον ἀλλά διαφωνῶ μέ τήν σημειολογία ναζιστικῶν χαιρετισμῶν ἤ μέ τήν «ἀναρρίχιση» τῆς νεολαίας του σέ βουνοκορφές γιά τόν ἑορτασμό τοῦ χειμερινοῦ ἡλιοστασίου καί τήν ἀπόδοση τιμῆς σέ μία κτιστή ἀσυνείδητη μάζα ἐνέργειας, ὅπως εἶναι τό ἄστρο τοῦ πλανητικοῦ μας συστήματος καθώς καί μέ παλαιότερες ἀναρτήσεις πού ἀναφέροντο σέ παγανιστικές καί ἀποκρυφιστικές ἀντιλήψεις.

4. Ἡ πλέον ἀπόλυτος ἀπόδειξις ὅτι ὁ χαρακτηρισμός μου ἀπό τόν κ. Ζουμπουλάκη ὡς φονταμενταλιστή καί κατά συνέπειαν ἀσκοῦντος βία τίθεται μόνο γιά λόγους ἐντυπωσιασμοῦ, εἶναι αὐτό καθ’ ἑαυτό τό γεγονός τῆς δημοσιεύσεως αὐτῶν τῶν κειμένων του, διότι ἄν πίστευε πράγματι ὅτι εἶμαι φονταμενταλιστής θεωρῶ ὅτι δέν θά εἶχε τήν τόλμη νά τό κάνει ὅπως δέν ἔχει τήν τόλμη νά ψέξει ἐφ’ ὅσον δηλώνει χριστιανός τόν ἀντιτριαδισμό καί τήν ἀπομείωση τοῦ Θεανδρικοῦ προσώπου τοῦ Σωτῆρος μας ἀπό τήν δῆθεν ἀποκάλυψι τοῦ Κορανίου καί τοῦ Ἰσλάμ. «Ἰδού στάδιον δόξης λαμπρόν» κ. Ζουμπουλάκη γιά νά ἴδωμε πόσο ἀτρόμητος εἶσθε μπροστά στόν πραγματικό φονταμενταλισμό.

5. Ὁ ἀγαπητός κ. Ζουμπουλάκης προφανῶς εἶναι ἄμοιρος νομικῶν γνώσεων δι’ αὐτό καί εἰσηγεῖται τήν κατάργησι τῶν ἄρθρων τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος πού ἀφοροῦν στήν κακόβουλη βλασφημία τῶν θείων, μή ἀντιλαμβανόμενος ὅτι ὁ ποινικός νομοθέτης ἀσφαλῶς δέν προστατεύει μέ τά ἄρθρα αὐτά τόν αἰώνιον καί πανυπερτέλειον Θεόν, ἀλλά τήν κοινωνικήν συνοχήν ὅπως διεξοδικά κατά τό παρελθόν ἔχω ἀναφέρει.
Οὔτε ἀπήντησε ποτέ στήν δημόσια πρόσκλησή μου νά δηλώση ὅτι παραιτεῖται κατ’ ἀντιστοιχίαν ἀπό τήν ἐφαρμογή τῶν ἄρθρων τοῦ Ποινικοῦ Νόμου πού ἀφοροῦν στήν ἐξύβριση καί τήν συκοφαντία τοῦ προσώπου του καί τῆς οἰκογενείας του. 

6. Οὐδέποτε ἰσχυρίσθην ὅτι ἡ ἀλήθεια εἶναι τοπικῶς ἤ χρονικῶς προσδιοριζομένη διότι ἡ Ἀλήθεια δέν εἶναι ἰδέα ἀλλά πρόσωπον αὐτός ὁ ἐνανθρωπίσας Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ καί δι’ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγον ἀπεδείχθη ἱστορικῶς ὅτι ἡ Ἀλήθεια καί εἷς ἀποτελοῦν τήν πλειονοψηφίαν π.χ. Ἁγ. Ἰωάννης Δαμασκηνός καί ἡ ληστρική Σύνοδος τῆς Ἱερείας. Δέν πάσχω ἀπό «συνωμοσιολογικό ἀντισημιτισμό» διότι δέν μέμφομαι κανέναν λαόν ἀλλά μόνον τήν ἐξαλλαγή τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ σέ σατανιστικό Καμπαλισμό καί Ταλμουδισμό πού προωθεῖ καί διδάσκει καί σέ Πανεπιστημιακές ἕδρες ὁ διεθνής Σιωνισμός ὅπως καταγγέλουν οἱ ἴδιοι οἱ λεγόμενοι «Ὀρθόδοξοι Ἑβραῖοι».
Ἄς πληκτρολογήσουν οἱ ἀναγνῶστες, γιά τοῦ λόγου τό ἀληθές, τίς γνωστές ἱστοσελίδες http://www.israelversusjudaism.org καί http://www. jewsnotzionists.org/index.htm. Συμφωνεῖ ὁ κ. Ζουμπουλάκης μέ τήν Μασονία τόν κρυπτογραφικό Θεό Μ.Α.Τ.Σ., τήν κρυπτοκρατία τῆς Μπίλντεμπεργκ, τῆς Τριμεροῦς Ἐπιτροπῆς καί τῶν ἄλλων Σιωνιστικῶν διεθνιστικῶν ὀργανώσεων; Εἶναι ἄσχετο θέμα ἡ πρόσφατος ἔγκλησις τῆς Ἀμερικανικῆς Κυβερνήσεως κατά τῆς γνωστῆς ἑταιρείας ἀξιολογήσεως τῆς χρηματοπιστοληπτικῆς ἱκανότητος τῶν κρατῶν STANDARDS & POORS ἰδιοκτησίας τοῦ ὁμίλου Ρότσιλντ ἐπιλέκτου στελέχους τοῦ Σιωνιστικοῦ λόμπυ;
Μήπως ἐνθυμεῖται τό Ἀνακοινωθέν τοῦ Μεγάρου Μαξίμου γιά τήν ἀπαίτησι τοῦ ἑβραϊκοῦ λόμπυ τῶν ΗΠΑ γιά τήν διαγραφή τοῦ θρησκεύματος ἀπό τίς ταυτότητες τῶν Ἑλλήνων;

Τέλος δέν σχολιάζω τά περί ἀκαμψίας ἐπί τῆς σεξουαλικῆς ἠθικῆς καί τῆς δῆθεν ὁμοφοβίας διότι ἀπολύτως πιστεύω στήν μεταφυσική τῶν λόγων καί τῶν ἔργων ἑνός ἑκάστου. Πάντως εὐχαριστῶ τόν ἀγαπητόν κ. Ζουμπουλάκη γιά τόν νέα ἀπομείωση πού ὑφίσταμαι πρός χάριν τοῦ ἀληθινοῦ Χριστοῦ τῶν Εὐαγγελίων καί τῶν ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων.
Δέν τό ἀντιλαμβάνεται ὅτι ὁ Χριστιανισμός τόν ὁποῖον προβάλλει εἶναι ἀνθρωποπαθοῦς ἐπινοήσεως καί φυσικά ἀνυπόστατος ἀλλά αὐτό θά τό διαπιστώσει ἐν ἡμέρᾳ Κρίσεως. 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου