Σάββατο 28 Μαΐου 2011

ἕως πότε, Κύριε;

Ὁ Θεός, ἤλθοσαν ἔθνη εἰς τὴν κληρονομίαν σου...
ἐμίαναν τὸν ναὸν τὸν ἅγιόν σου...
ἔθεντο τὰ θνησιμαῖα τῶν δούλων σου βρώματα τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ...
τὰς σάρκας τῶν ὁσίων σου τοῖς θηρίοις τῆς γῆς...
ἐξέχεαν τὸ αἷμα αὐτῶν ὡς ὕδωρ ... 
καὶ οὐκ ἦν ὁ θάπτων.... 
ἐγενήθημεν ὄνειδος τοῖς γείτοσιν ἡμῶν.. 
μυκτηρισμὸς καὶ χλευασμὸς τοῖς κύκλῳ ἡμῶν.
ἕως πότε, Κύριε...;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου