Σάββατο 28 Μαΐου 2011

Πώς άσωμεν την ωδήν Κυρίου επί γης αλλοτρίας;

«Επί των ποταμών Βαβυλώνος, 
εκεί εκαθίσαμεν και εκλαύσαμεν εν τω μνησθήναι ημάς της Σιών. 
Επί ταις ιτέαις εν μέσω αυτής εκρεμάσαμεν τα όργανα ημών· 
ότι εκεί επηρώτησαν ημάς οι αιχμαλωτεύσαντες ημάς λόγους ωδών 
και οι απαγαγόντες ημάς, ύμνον· 
Ασατε ημίν εκ των ωδών Σιών. 
Πώς άσωμεν την ωδήν Κυρίου επί γης αλλοτρίας;...»

1 σχόλιο: