Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011


Βηθλεὲμ ἑτοιμάζου, εὐπρεπιζέσθω ἡ φάτνη,
τὸ Σπήλαιον δεχέσθω·
ἡ ἀλήθεια ἦλθεν, ἡ σκιὰ παρέδραμε,
καὶ Θεὸς ἀνθρώποις ἐκ Παρθένου πεφανέρωται,
μορφωθείς τὸ καθ' ἡμᾶς, καὶ θεώσας τὸ πρόσλημμα.
Διὸ Ἀδὰμ ἀνανεοῦται σὺν τῇ Εὔᾳ, κράζοντες·
Ἐπὶ γῆς εὐδοκία ἐπεφάνη,
σῶσαι τὸ γένος ἡμῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου