Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2011

Βυζαντινά κάλαντα...
Ἄναρχος Θεὸς καταβέβηκεν καὶ ἐν τῇ Παρθένῳ κατώκησεν
ἐρουρεμ-ἐρουρεμ-ἐρουρερου-ἐρουρεμ, Χαῖρε Ἄχραντε.

Βασιλεὺς τῶν ὅλων καὶ Κύριος, ἦλθες τὸν Ἀδὰμ ἀναπλάσασθαι.
ἐρουρεμ-ἐρουρεμ-ἐρουρερου-ἐρουρεμ, Χαῖρε Ἄχραντε.

Γηγενεῖς σκιρτᾶτε καὶ χαίρετε, τάξεις τῶν ἀγγέλων εὐφραίνονται
ἐρουρεμ-ἐρουρεμ-ἐρουρερου-ἐρουρεμ, Χαῖρε Ἄχραντε.

Δεῦτε ἐν σπηλαίῳ κατείδομεν, κείμενον ἐν φάτνῃ, τὸν Κύριον
ἐρουρεμ-ἐρουρεμ-ἐρουρερουρεμ, Χαῖρε Δέσποινα.

Ἐξ ἀνατολῶν μάγοι ἔρχονται δῶρα προσκομίζουσιν ἄξια
ἐρουρεμ-ἐρουρεμ-ἐρουρερουρεμ, Χαῖρε Δέσποινα.

Ἤκουσεν Ἡρώδης τὸ μήνυμα κι ὅλος ἐταράχθη ὁ δόλιος
τεριριριρεμ-τεριριριρεμ-τεμ καὶ ἀνανες, Χαῖρε Ἄχραντε.

Θεόδρομον ἄστρον θεώμενοι, μάγοι τῶν Περσῶν ἐξεκίνησαν
τεριριριρεμ-τεριριριρεμ-τεμ καὶ ἀνανες, Χαῖρε Ἄχραντε.

Κάκωσιν προστάξας ὁ τύραννος, τῆς Ραχήλ τὰ τέκνα κατέσφαξεν
τεριριριρεμ-τεριριριρεμ-τεμ καὶ ἀνανες, Χαῖρε Ἄχραντε.
Traditional Byzantine Christmas Carols (12th-14th century AD)


The God who is without beginning has descendeth and dwelt in the Virgin
eroorem-eroorem-eroorerooh-eroorem, rejoice 0 spotless one.

Thou art the King of all and the Lord, Thou came to refashion Adam
eroorem-eroorem-eroorerooh-eroorem, rejoice 0 spotless one.

Ye mortals rejoice and be glad, ye angelic hosts jubilate
eroorem-eroorem-eroorerooh-eroorem, rejoice 0 spotless one.

Come hither to see in the cave, laying in the manger, the Lord
eroorem-eroorem-erooreroorem, rejoice 0 Sovereign Lady.

Magi from the East are coming, bearing noble gifts
eroorem-eroorem-erooreroorem, rejoice 0 Sovereign Lady.

Herod heard the news and trembled with fury the godless one
teriririrem-teriririrem-tem and ananes, rejoice 0 spotless one.
 
Following an unexpected course, the magi from Persia cameteriririrem-teriririrem-tem and ananes, rejoice 0 spotless one.
 
Out of wickedness, the tyrant ordered the slaughter of all Rachel's children
teriririrem-teriririrem-tem and ananes, rejoice 0 spotless one.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου