Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

Κερδοσκοπία του Έλληνα Πρωθυπουργού σε ßάρος της χώρας του

Σε συνέχεια της συγκλονιστικής ομιλίας του Πάνου Καμμένου εχθές στη Βουλή διαβάστε παρακάτω την ερώτηση Αυστριακού Ευρωβουλευτή. Αυτό γιατί άραγε δεν αποτέλεσε είδηση για τα Ελληνικά ΜΜΕ; Αφελής ερώτηση μάλλον... 

Σύµφωνα µε την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοßουλίου, ο Αυστριακός ευρωßουλευτής Andreas Mölzer, έκανε την εξής γραπτή ερώτηση :

 Κοινοßουλευτικές ερωτήσεις 27 Ιουνίου 2011 Ερώτηση µε αίτηµα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή E-006139/2011 Άρθρο 117 του Κανονισµού Andreas Mölzer (NI)

Θέµα: Κερδοσκοπία του έλληνα πρωθυπουργού σε ßάρος της χώρας του

 Ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου κατηγορήθηκε στο Ελληνικό Κοινοßούλιο ότι απέκτησε µια περιουσία εκµεταλλευόµενος εµπιστευτικές πληροφορίες για την Ελληνική δυσχερή θέση. Κατά το έτος 2009, η συντηρητική κυßέρνηση αγόρασε τις συµßάσεις ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (Credit Default Swaps) στην αξία του ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ, οι οποίες πωλήθηκαν τον Οκτώßριο του ίδιου έτους στον Παπανδρέου µε κέρδος σχεδόν 30 εκατοµµυρίων ευρώ, εποµένως σε µια χρονική στιγµή κατά την οποία το πρόßληµα στη χρηµατοπιστωτική αγορά δεν ήταν γνωστό, ενώ στα παρασκήνια ήδη γίνονταν διαπραγµατεύσεις µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (ΔΝΤ) για πακέτο ενίσχυσης. Η πώληση των συµßάσεων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης, µέσω της οποίας η ελληνική χρεοκοπία µπορεί να µετατραπεί σε κερδοφόρα επιχείρηση, πραγµατοποιήθηκε στην καλύτερη στιγµή για τον αγοραστή και στη χειρότερη για τον πωλητή. Λόγω των πακέτων στήριξης, αυτές οι συµßάσεις ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης θα αποκτούσαν στο µεταξύ αξία 22 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Εποµένως, ο Παπανδρέου επωφελείται όσο η Ελλάδα δεν εξυγιαίνεται.

1. Γνωρίζει η Επιτροπή της ΕΕ τις εν λόγω κατηγορίες;
2. Πώς αντέδρασε ή θα αντιδράσει η Επιτροπή απέναντι σε αυτές τις κατηγορίες;
3. Εάν δεν έχει αντιδράσει, ποιες αντιδράσεις προßλέπονται;
4. Πώς θα αποτραπούν µιµητές σε άλλες χώρες, οι οποίοι από τη θέση ισχύος τους επηρεάζουν σηµαντικά τη διαχείριση των χρεών;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: DE

 Υ.Γ: Αξίζει να σηµειωθεί ότι µέχρι σήµερα δεν έχει πάρει απάντηση ο ερωτών ευρωßουλευτής, γεγονός ασυνήθιστο για το Ευρωκοινοßούλιο... Tο λινκ από την σελίδα του Ευρωπ. Κοινοßουλίου: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2011-006139+0+DOC+XML+V0//EL

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου